NAGECCO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NHIỆM KỲ 2022-2027

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NHIỆM KỲ 2022-2027

Sáng ngày 11/04/2022, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp – NAGECCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty với sự tham gia của: Ông Phạm Khánh Toàn – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Ông Đặng Nguyên Ân – Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Tố Trinh – Thành viên HĐQT-PTGĐ Tổng công ty VNCC, Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Trưởng Ban Kiểm Soát (BKS) cùng các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều Hành (BĐH) và các quý cổ đông sở hữu, đại diện ủy quyền theo quy định của pháp luật tham dự.

NAGECCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ông Nguyễn Văn Vinh đọc Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD 2021 và kế hoạch 2022

Ông Phạm Khánh Toàn đọc báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2022

Bà Nguyễn Thị Kim Dung đọc báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022

Bà Lê Thị Thúy Nga trình bày quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Đặng Nguyên Ân đọc thông qua danh sách đề cử ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Nghiêm Mạnh Hoàng đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Bà Nguyễn Thị Tố Trinh đọc tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021

Ông Nguyễn Minh Hồng đọc tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022

Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Ban kiểm phiếu thống kê kết quả bầu cử

Ông Ngô Phi Hải đọc nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2027

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt 303 tỷ tương đương 110.18 % so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 8,22 tỷ đồng tương đương 117.4% so với kế hoạch.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022:

Năm 2022, NAGECCO đặt mục tiêu kế hoạch hoạt động với tổng giá trị sản xuất đạt 275 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu chiếm 225 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.5 tỷ đồng. Bên cạnh đó là kế hoạch chi trả cổ tức dao động từ 12-15%.

BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS và BĐH CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022-2027:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1.    Ông Đặng Nguyên Ân – Chủ tịch HĐQT

2.    Ông Nguyễn Văn Vinh – Thành viên HĐQT

3.    Bà Nguyễn Thị Tố Trinh – Thành viên HĐQT

4.    Ông Võ Công Tuấn – Thành viên HĐQT

5.    Bà Ngô Thị Hương Ly – Thành viên HĐQT

Ông Phạm Khánh Toàn tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Thành viên Ban kiểm soát

1.   Ông Vũ Văn Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát

2.   Ông Nguyễn Duy Trác – Thành viên Ban kiểm soát

3.   Ông Nguyễn Tấn Khoa – Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Kim Dung tặng hoa chúc mừng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Thành viên Ban điều hành

1.   Ông Nguyễn Văn Vinh – Tổng Giám đốc

2.   Ông Nguyễn Côn – Phó Tổng Giám đốc

3.   Ông Trần Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc

4.   Ông Nguyễn Minh Hồng – Phó Tổng Giám đốc

5.   Ông Nghiêm Mạnh Hoàng – Kế toán trưởng

Ông Đặng Nguyên Ân tặng hoa chúc mừng Ban điều hành nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Đặng Nguyên Ân và Bà Nguyễn Thị Tố Trinh tặng hoa tri ân Thành viên HĐQT, BKS không tham gia nhiệm kỳ 2022-2027

Ban lãnh đạo công ty chụp hình lưu niệm kết thúc Đại hội.

 

 

logo
Tầm cao mới
400
Nhân sự
45
Năm hoạt động
200
Dự án
250 tỷ
Doanh thu năm 2022
Đăng ký nhận thông tin
Nagecco - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp
trụ sở chính
29 Bis Đường Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1 , TP.Hồ Chí Minh.
Kết nối với chúng tôi
Liên hệ
Email: [email protected]
Hotline: + 84 28 39 100 631, + 84 28 39 100 632, + 84 28 39 100 633, + 84 28 39 100 634
Copyright © 2022 NAGECCO. All rights reserved.